Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities:

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :

 • Bouwmaterialenzeeland.nl:
  De onderneming met de handelsnaam "Bouw en Houthandel de Jonge",
 • De website:
  De website van Bouwmaterialenzeeland.nl, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige 'links' naar andere websites.
 • Product:
  Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Bouwmaterialenzeeland.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
 • Klant:
  Iedere natuurlijke persoon die met Bouwmaterialenzeeland.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

Artikel 2 Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Bouwmaterialenzeeland.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen:

 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle producten, zoals tafels, tegels, kunstgras etc., geleverd zonder toebehoren zoals stoelen, verbindingsstukken, lijmband hoe ook genaamd, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.
 2. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Bouwmaterialenzeeland.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Overeenkomst:

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Bouwmaterialenzeeland.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
 2. Indien op verzoek van de klant door Bouwmaterialenzeeland.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Bouwmaterialenzeeland.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
 3. Bij bestellingen die de somma van € 5.000,00 te boven gaan, en/of offerten voor meer dan een bedrag groot € 5.000,00, komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis Bouwmaterialenzeeland.nl een orderbevestiging heeft gezonden.In dat geval zal aan de klant een door de klant voor accoord getekende orderbevestiging/offerte worden gezonden, en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden. Eerst na ontvangst door Bouwmaterialenzeeland.nl van een door de klant voor accoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.
 4. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.

Artikel 5. Levering:

 1. De door Bouwmaterialenzeeland.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
 2. Verzoekt de klant om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de klant in rekening brengen.
 3. Bouwmaterialenzeeland.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Bouwmaterialenzeeland.nl gedragen.
 4. Levering wordt gelost op een voor de vrachtwagen bereikbare plaats, naast de vrachtwagen, op een door de chauffeur bepaalde plek, vlakke ondergrond, eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Bouwmaterialenzeeland.nl geen enkele verantwoording. Indien wij lossen op eigen terrein, dan gebeurt dit op risico van de klant.
 5. Afhalen van goederen bij het magazijn is mogelijk. Hiervoor dient u vooraf een afspraak te hebben gemaakt met onze binnendienst. Afhalen van goederen zonder afspraak is nimmer mogelijk!
 6. Behoudt de klant de producten, dan geeft klant daarmee te kennen dat klant de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.
 7. Bouwmaterialenzeeland.nl brengt voor bestellingen onder € 250,00 een bedrag van € 35,00 aan transportkosten in rekening. Voor een groot gedeelte van zeeland geldt deze regeling, vraag naar de voorwaarden voor de andere regio's en het overige gedeelte van zeeland. Voor de hoogte van deze bedragen kunt u bij ons contact opnemen via het emailadres info@bouwmaterialenzeeland.
 8. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het ingekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden herleveringskosten berekend van minimaal € 250,00.

Artikel 6 Retourzendingen:

Ben u niet tevreden met uw aankoop? Bij Bouwmaterialen Zeeland kunt u een artikel binnen 14 dagen ruilen of retour sturen.

U kunt gebruik maken van uw herroepingsrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen. De omruilgarantie bedraagt veertien dagen na ontvangst van uw bestelling. Het product dient dan wel in een zo oorspronkelijk mogelijke staat, ongebruikt en onbeschadigd te zijn en indien mogelijk in originele verpakking geretourneerd te worden.

U dient een retournering op grond van het Herroepingrecht altijd aan ons te melden via email aan info@bouwmaterialenzeeland.nl.

Niet aangemelde retourneringen worden niet geaccepteerd.

Wanneer u een product wilt ruilen of geld terug, dient u binnen 14 dagen de producten terug te sturen naar een door ons nader op te geven adres daar het hier om zeer zware en grote producten gaat.

Bij omruiling en retourzending zijn de kosten voor uw eigen rekening!

Het bedrag welke betaald is voor het geretourneerde artikel wordt binnen 30 dagen aan u terugbetaald.

Let op: Wanneer wij retourzendingen ontvangen die uitgesloten zijn van herroepingsrecht kunnen wij deze niet vergoeden!

Artikel 7 Keuring en reclame:

 1. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht, kleur of in oppervlaktestructuur heeft de klant niet het recht om af te keuren. Voor de hoedanigheid en kwaliteit van de geleverde artikelen gelden de betreffende bepalingen van de leveranciers aan Bouwmaterialenzeeland.nl.
 2. Indien een tekortkoming ten tijde van de aflevering niet zichtbaar is (geweest) vervalt het recht van de klant om zich hierop te beroepen, 2 dagen nadat hij de tekortkomingen redelijkerwijs had kunnen ontdekken. De klant dient Bouwmaterialenzeeland.nl hiervan dus binnen 2 dagen na aflevering op de hoogte te stellen onder opgave van aard van de tekortkoming en het aantal artikelen waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
 3. De materialen dienen ALTIJD vóór verwerking gecontroleerd te worden. De rechten van de klant vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door Bouwmaterialenzeeland.nl ter zake van de producten afgegeven garantie.
 4. Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan er kalkuitbloei aan de oppervlakte van de betonproducten optreden. Dit fenomeen is eigen aan cement gebonden materialen. Het cement kan een chemische reactie gaan vormen met water waardoor vrije kalk wordt gevormd die zich op de oppervlakte afzet. De kwaliteit en het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloedt, en onder invloed van diezelfde klimatologische omstandigheden en door het dagelijks gebruik van de bestrating, zal deze kalkuitslag na verloop van tijd sterk verminderen en uiteindelijk helemaal verdwijnen. Witte uitslag of te wel Kalkuitbloei kunnen nooit redenen zijn voor weigering van de producten of voor prijsvermindering.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud:

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bouwmaterialenzeeland.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 9. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden

 1. De klant is geheel verantwoordelijk voor de keuze, de toepassing en het gebruik van de door Bouwmaterialenzeeland.nl geleverde producten en diensten.
 2. Indien het eigendom van een product nog niet tot de klant is overgegaan, zal de klant de desbetreffende producten met grote zorg en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften moeten behandelen en gebruiken.
 3. De klant dient bij levering van het product en/of producten het alsdan geleverde direct te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
 4. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal Bouwmaterialenzeeland.nl derhalve nimmer producten retour nemen, ook niet de producten die niet conform de orderbevestiging geleverd blijken te zijn en met name de producten die niet meer aan de eisen in artikel 6.2 van de algemene voorwaarden blijken te voldoen.
 5. Reclames over beschadigingen op of aan het product zijn slechts ontvankelijk indien het product en/of de producten niet verwerkt is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.
 6. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
 7. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom. Eventuele arbeidskosten worden nimmer vergoed.

Artikel 10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten:

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bouwmaterialenzeeland.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 11. Aansprakelijkheid:

 1. Bouwmaterialenzeeland.nl kan nimmer aangesproken worden voor vergoeding van eventuele schade, van welke aard dan ook, door materiaalfouten.
 2. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Bouwmaterialenzeeland.nl nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en/of derden. Bouwmaterialenzeeland.nl is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door klant ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 3. Bouwmaterialenzeeland.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van Bouwmaterialenzeeland.nl wegens onderhoud of anderszins.
 4. Bouwmaterialenzeeland.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Bouwmaterialenzeeland.nl iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon.
 5. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bouwmaterialenzeeland.nl, dan wel tussen Bouwmaterialenzeeland.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bouwmaterialenzeeland.nl, is Bouwmaterialenzeeland.nl niet aansprakelijk

Artikel 13. Overmacht:

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bouwmaterialenzeeland.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bouwmaterialenzeeland.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bouwmaterialenzeeland.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 14. Garantie voor het geleverde:

 1. Bij levering volgens monster of showroommodel, geldt dat monster of showroommodel als doorsnee-hoedanigheid van de levering. Voor zover met betrekking tot te leveren of te verwerken materialen, wat betreft de maatvoering en technische kwaliteiten, de leverancier of de fabrikant van wie de ondernemer de producten betrekt garandeert dat deze voldoen aan NEN-EN- dan wel DIN-normen, geldt die garantie ook tussen de ondernemer en de consument. Op verwerkte materialen kan niet worden gereclameerd.
 2. Getoonde monsters zijn doorsnee-monsters.
 3. Onder een vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.
 4. Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van de Beton en natuursteenproducten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
 5. Haarscheuren in beton en/of geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet haarscheuren. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
 6. De leverancier staat er niet voor in dat gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen- nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).
 7. Nabestellingen van stenen, klinkers, tegels en/of overige artikelen kunnen afwijken van kaliber en tint en worden voor de normale prijzen berekend.

Artikel 15. Diversen:

 1. Indien u aan Bouwmaterialenzeeland.nl opgave doet van een adres, is Bouwmaterialenzeeland.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Bouwmaterialenzeeland.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Bouwmaterialenzeeland.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bouwmaterialenzeeland.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bouwmaterialenzeeland.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bouwmaterialenzeeland.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Bouwmaterialenzeeland.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 16. Slotbepaling:

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 3. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Nijverheidsstraat 35
4458 AV 's-Heer Arendskerke

0113 563 700
info@bouwmaterialenzeeland.nl

Wij zijn FSC en PEFC gecertificeerd
SCS-COC-000652-RK
SCS-PEFC-COC-000652-IP